Just Smile : )
Are you an idiot ? No, sir, I'm a dreamer.
Home Theme Ask me anything Submit

Stig Lašon - Muškarci koji mrze žene
(Milenijum trilogija 1)

(Source: brbljivica, via loveisalosinggameee)

Shvatio sam da si drugačija čim sam te ugledao. I znaš šta? Odavno mi se nije desilo da mi se neko toliko svidi od prvog trenutka.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter